ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 29 лютого 2017  року №31

  


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДЗНАКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ –
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МИКОЛАЇВЩИНОЮ»

 

 1. Відзнаку Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" (далі – відзнака) встановлено для відзначення осіб за значний особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної сфери, місцевого самоврядування області, вагомі здобутки в галузі охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, державного будівництва, за мужність і відвагу, проявлені під час рятування людей та матеріальних цінностей, видатні заслуги у громадській, науковій, гуманістичній, просвітницькій та благодійній діяльності, що сприяла підвищенню ролі та іміджу регіону в Україні і на міжнародній арені, високу професійну майстерність, а також з нагоди державних свят, пам’ятних та ювілейних дат.

Відзнака є нагородою вищого рівня по відношенню до інших відзнак обласної ради.

Відзнакою, як правило, нагороджуються особи, які раніше нагороджувалися Подякою обласної ради, Почесною грамотою обласної ради.

 1. Відзнакою можуть бути нагороджені жителі Миколаївської області, інших регіонів України, громадяни інших країн.
 1. Відзнака має два ступені:

І ступеня,

ІІ ступеня.

Вищим ступенем відзнаки є І ступінь. 

 1. Нагородження відзнакою здійснюється послідовно, починаючи з ІІ ступеня.
 1. Нагородження відзнакою наступного ступеня можливе, як правило, не раніше ніж через два роки після нагородження відзнакою попереднього ступеня.
 1. Особу може бути нагороджено відзнакою відповідного ступеня лише один раз. Повторно відзнака не вручається.
 1. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових  колективах  установ, організацій, підприємств, військових частинах  тощо.
 1. Подання про нагородження відзнакою вноситься головою обласної ради, головами постійних комісій обласної ради, керівниками органів виконавчої влади, оранів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності тощо. 

Подання, як правило, вноситься не пізніш як за 20 днів до запланованої дати нагородження.

 1. До подання на кожну особу, яка представляється до нагородження відзнакою, додаються такі документи:

нагородний лист для представлення до нагородження відзнакою, у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, із зазначенням назв нагород та відзнак, якими було нагороджено претендента на відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує нагородження. Нагородний лист на кожну особу готується за основним місцем роботи в одному примірнику, оформляється друкованим текстом на аркушах формату А4 і підписується керівником підприємства, установи, організації та головою ради (зборів) трудового колективу (у разі їх наявності). Підписи затверджуються печаткою підприємства, установи, організації, усі графи є обов'язковими для заповнення;

 • копії документів, що засвідчують нагородження іншими відзнаками;
 •  
 • копія першої сторінки паспорта, завірена начальником кадрової служби;
 •  
 • згода осіб, які представляються до заохочення відзнаками, на обробку їх персональних даних.

Усі документи подаються в одному примірнику. 

 1. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають та повертаються органу, що їх подав.
 1. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення та підписує нагородний лист.
 1. Для розгляду документів щодо нагородження відзнакою згідно з розпорядженням голови обласної ради створюється Комісія з нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" та затверджується її склад (далі - Комісія).

До складу Комісії входять голова, заступник голови та члени Комісії.

Очолює Комісію перший заступник  (заступник) голови обласної ради або інший депутат обласної ради. 

До складу Комісії входять депутати обласної ради та відповідальні працівники виконавчого апарату обласної ради.

 1. Подання про нагородження відзнакою і додані до нього документи попередньо розглядаються головою обласної ради і передаються до Комісії.
 1. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться за потреби та за умови присутності більшості членів від загального складу.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляються протоколом, який підписують голова Комісії та відповідальний працівник виконавчого апарату обласної ради. 

 1. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, а також представники засобів масової інформації.
 1. У разі відхилення Комісією клопотання про нагородження відзнакою відповідні документи повертаються органу, установі чи організації, яка вносила подання.

Повторні клопотання можуть вноситися на розгляд Комісії через один рік.

 1. Підготовку матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснює загальний відділ виконавчого апарату обласної ради.
 1. Після розгляду документів щодо нагородження відзнакою Комісією вносяться пропозиції голові обласної ради.

Рішення Комісії щодо висунення кандидатури до нагородження відзнакою носить рекомендаційний характер. 

 1. Рішення про нагородження відзнакою приймає голова обласної ради шляхом видання відповідного розпорядження. 
 1. Особі, яка нагороджується, вручається нагрудний знак та посвідчення встановленого зразка.

Посвідчення до відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" І ступеня виготовляється зі шкіряного матеріалу бордового кольору.

Посвідчення до відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня виготовляється зі шкіряного матеріалу синього кольору. 

 1. Вручення нагрудного знака та посвідчення проводиться в обстановці урочистості та широкої гласності. Перед врученням  оголошується   відповідне розпорядження голови обласної ради.
 1. Нагрудні знаки та  посвідчення до них вручаються головою обласної ради або за його дорученням іншими особами.
 1. Особи, удостоєні відзнаки, носять нагрудні знаки до них з правого боку грудей, які розміщуються після знаків державних нагород України.
 1. Особи, удостоєні відзнаки, повинні дбайливо ставитися до схоронності нагрудних знаків і посвідчень до них. У разі втрати (псування) нагрудного знака або посвідчення удостоєному відзнаки може бути видано дублікати, якщо буде визнано, що втрата нагрудного знака або посвідчення сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого.

Дублікати видаються відповідно до розпорядження голови обласної ради.

 1. Позбавлення нагрудного знака проводиться відповідно до розпорядження голови обласної ради за вчинки, несумісні з принципами етики та моралі. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню в обласну раду.
 1. Підготовка проектів розпоряджень щодо нагородження, оформлення посвідчень, облік нагороджених, замовлення, виготовлення нагрудних знаків та посвідчень здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.