ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
18 грудня 2015 року № 1


Р Е Г Л А М Е Н Т
Миколаївської обласної ради сьомого скликання

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.1.

 

Миколаївська обласна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України і Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами.
До складу обласної ради входять 64 рівних за своїми правами депутати обласної ради, які обрані виборцями Миколаївської області від політичних партій відповідно до Закону України "Про місцеві вибори" на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

Стаття 1.2.

 

Миколаївська обласна рада є юридичною особою, яка має гербову печатку, рахунки в банківських установах, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді та мати інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

 

Стаття 1.3.

 

Обласна рада є правоможною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Строк повноважень обласної ради визначається чинним законодавством.

 

Стаття 1.4.

 

Регламент Миколаївської обласної ради - це нормативно-правовий акт, який регулює порядок роботи обласної ради, її засідань, формування та діяльність постійних комісій, президії ради, посадових осіб ради, депутатських фракцій (груп), процедуру прийняття рішень, а також здійснення функцій, які випливають із повноважень обласної ради та її органів і встановлені Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами.
Не пізніш як на другій сесії затверджується Регламент обласної ради, Положення про постійні комісії, Положення про президію обласної ради.
Цей Регламент діє до затвердження Регламенту Миколаївської обласної ради чергового скликання.

 

Стаття 1.5.

 

У випадках прийняття законодавчих актів протягом дії цього Регламенту, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих його положень з нормами чинного законодавства, застосовуються норми чинного законодавства.

 

Стаття 1.6.

 

Обласна рада, її органи та посадові особи здійснюють свою діяльність на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, виборності, поєднання державних та місцевих інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

 

Стаття 1.7.

 

Діловодство в обласній раді ведеться українською мовою, яка є державною мовою в Україні.

 

Стаття 1.8.

 

Порядок обрання, формування та діяльності посадових осіб обласної ради, постійних комісій, президії обласної ради, депутатських фракцій (груп), депутатів визначаються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та цим Регламентом.

Стаття 1.9.

 

Висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації, у тому числі аудіовізуальних, та на офіційному веб-сайті обласної ради здійснюється відповідно до Законів України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

 

Стаття 1.10.

 

Обласна рада виступає засновником друкованого засобу масової інформації - газети "Рідне Прибужжя".
Обласна рада затверджує Статут газети. Редактор газети призначається обласною радою на строк повноважень ради. Питання про призначення та звільнення редактора вирішується обласною радою на відповідному пленарному засіданні в установленому чинним законодавством порядку. Кандидатура на посаду редактора газети вноситься головою обласної ради за погодженням з профільною постійною комісією обласної ради.
Вихід обласної ради зі складу засновників друкованого засобу масової інформації - газети "Рідне Прибужжя" здійснюватиметься з урахуванням вимог чинного законодавства.

 


Розділ 2. СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

1. Скликання сесії обласної ради

 

Стаття 2.1.1.

 

Сесія обласної ради є основною організаційно-правовою формою діяльності обласної ради. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій.
Сесії є чергові та позачергові.

 

Стаття 2.1.2.

 

Сесія обласної ради скликається головою ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал.
Сесія обласної ради також скликається головою обласної ради за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації.
У разі невмотивованої відмови голови обласної ради та неможливості скликати ним сесію сесія скликається першим заступником (заступником) голови обласної ради.
У разі якщо вищевказані посадові особи у двотижневий строк на вимогу суб’єктів, зазначених в абзаці третьому цієї статті, не скликають сесію, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами обласної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією обласної ради.
Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у разі скликання позачергової сесії - не пізніш як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд обласної ради.
Сесія ради скликається з метою розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

Стаття 2.1.3.

 

Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються голові обласної ради у письмовому вигляді із зазначенням питань, які передбачається внести на розгляд сесії, відповідного проекту рішення та обґрунтуванням необхідності її скликання.

 

Стаття 2.1.4.

 

Рішення про скликання сесії головою обласної ради оформляється у вигляді розпорядження.

 

Стаття 2.1.5.

 

Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів у порядку і в строки, передбачені статтею 2.1.2. цього Регламенту.
Виконавчий апарат обласної ради забезпечує доведення інформації про скликання чергової (позачергової) сесії, дати, часу та місця її проведення до депутатів обласної ради шляхом передачі телефонограм, електронною поштою, sms-повідомленням.

 

Стаття 2.1.6.

 

Сесії ради проводяться гласно.
У разі необхідності обласна рада приймає рішення про проведення закритого пленарного засідання у порядку, встановленому статтею 2.1.7 цього Регламенту.
У роботі сесії можуть брати участь народні депутати України.
З урахуванням питань порядку денного на сесію можуть бути запрошені сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, депутати місцевих рад, представники державних органів, установ, громадських організацій, керівники підприємств, громадяни. У пленарному засіданні бере участь голова обласної державної адміністрації.

 

Стаття 2.1.7.

 

За рішенням обласної ради, прийнятим більшістю голосів депутатів ради від її загального складу, можуть проводитися закриті пленарні засідання сесій для розгляду конкретно визначених питань.
Закриті пленарні засідання сесій проводяться з метою обмеження доступу до інформації при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;
2) коли розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) коли шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова обласної державної адміністрації, прокурор області, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.
Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.
Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом у режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.
Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку процедурним рішенням обласної ради.

 

Стаття 2.1.8.

 

Сесія обласної ради є правоможною, якщо у її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто не менш як 33 депутати.

 

2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради

 

Стаття 2.2.1.

 

Перша сесія новообраної обласної ради скликається Миколаївською обласною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

Інформація голови обласної виборчої комісії береться до відома. Після оголошення цієї інформації набувають чинності повноваження депутатів обласної ради нового скликання, у зв’язку з чим приймається рішення обласної ради "Про підсумки виборів депутатів обласної ради та визнання їх повноважень". Це рішення підписується головою обласної виборчої комісії.

 

Стаття 2.2.2.

 

На першій сесії обласної ради має здійснюватися:

оголошення інформації голови обласної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Миколаївської обласної ради сьомого скликання та визнання їх повноважень;
обрання тимчасової президії з числа депутатів обласної ради в кількості трьох осіб – представників трьох різних політичних партій, суб’єктів виборчого процесу, які набрали найбільшу кількість голосів на місцевих виборах до Миколаївської обласної ради, та визначення головуючого на пленарному засіданні першої сесії обласної ради (частина третя статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");
затвердження Регламенту першої сесії Миколаївської обласної ради сьомого скликання;
обрання голови обласної ради;
обрання першого заступника голови обласної ради;
обрання заступника голови обласної ради;
утворення тимчасової комісії з числа депутатів обласної ради сьомого скликання з підготовки та внесення на розгляд другої сесії обласної ради проекту Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, проектів положень про постійні комісії, президію обласної ради та проекту положення про помічника-консультанта депутата обласної ради.

 

Стаття 2.2.3.

 

Обласна рада на першій сесії має право приймати нормативні та процедурні рішення.
Рішення обласної ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
Інформація про прийняття процедурних рішень заноситься до протоколу першої сесії обласної ради сьомого скликання.

 

Стаття 2.2.4.

 

Тимчасова президія першої сесії з числа депутатів обласної ради обирається в кількості трьох осіб – представників трьох різних політичних партій, які набрали найбільшу кількість голосів на місцевих виборах до Миколаївської обласної ради.
З числа обраних депутатів - членів тимчасової президії за пропозиціями депутатів обласна рада визначає головуючого на першій сесії обласної ради.
Депутат обласної ради - член тимчасової президії обласної ради, головуючий на першій сесії обласної ради, веде пленарне засідання до обрання голови обласної ради.

 

Стаття 2.2.5.

На першій сесії новообраної обласної ради утворюється тимчасова комісія з числа депутатів обласної ради з підготовки та внесення на розгляд другої сесії обласної ради проектів Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, положень про постійні комісії, президію обласної ради та проекту положення про помічника-консультанта депутата обласної ради.
Тимчасова комісія утворюється у кількості, визначеній обласною радою.
Кандидатури до складу тимчасової комісії висуваються на пленарному засіданні обласної ради з числа депутатів обласної ради.
Після висування кандидатур депутати обласної ради відкритим голосуванням приймають рішення про персональний склад тимчасової комісії.

 

Стаття 2.2.6.

 

Тимчасова комісія з розробки проектів Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, положень про постійні комісії, президію обласної ради та положення про помічника-консультанта депутата обласної ради обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.
Рішення тимчасової комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії.
Організацію роботи тимчасової комісії забезпечує голова комісії.
Тимчасова комісія має право залучати до своєї роботи фахівців, спеціалістів, працівників виконавчого апарату обласної ради.
За підсумками роботи голова тимчасової комісії пропонує депутатам обласної ради розроблені проекти Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання, положень про постійні комісії та президію обласної ради, положення про помічника-консультанта депутата обласної ради, які затверджуються обласної радою не пізніш як на другій сесії.

 

3. Порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд ради, формування порядку денного сесії

 

Стаття 2.3.1.

 

Пропозиції до порядку денного сесії вносяться головою обласної ради, постійними комісіями, депутатськими фракціями (групами), депутатами обласної ради, головою обласної державної адміністрації (крім кандидатур на посади голови, першого заступника, заступника голови обласної ради, голів, заступників, секретарів постійних комісій).
Порядок розгляду обласною радою електронної петиції визначається відповідним положенням, яке затверджується обласною радою.
Внесення пропозицій до порядку денного сесії здійснюється шляхом надання до обласної ради проектів рішень у текстовому та електронному варіантах з додаванням усіх необхідних матеріалів, у тому числі аркуша погодження, подання, пояснювальної записки тощо.
Подання до проекту рішення обласної ради має містити повну назву проекту рішення, прізвище, ім'я, по батькові, посаду доповідача, час, передбачений для доповіді, та інші відомості, необхідні для розгляду проекту рішення.

У пояснювальній записці до проекту рішення зазначається:
назва відповідного проекту рішення, цілі та завдання; нормативно-правові підстави для розгляду та прийняття обласною радою;
обґрунтування необхідності його прийняття;
обсяг орієнтовних фінансових витрат для прийняття та реалізації відповідного проекту рішення із обов’язковим зазначенням джерел фінансування;
обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків реалізації проекту рішення після його прийняття тощо.

До моменту внесення на розгляд обласної ради проекти рішень підлягають обов’язковому оприлюдненню розробником у порядку та строки, встановлені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
Інформація про оприлюднення проекту рішення обласної ради, зокрема джерело та дата оприлюднення, обов’язково зазначається у поданні до проекту рішення.
Виконавчий апарат обласної ради здійснює оприлюднення проектів рішень на наступний робочий день після їх офіційного надходження до обласної ради на веб-сайті обласної ради.
Відповідальність за достовірність та повноту поданих до проекту рішення документів несе відповідний розробник проекту рішення.
Пропозиції для включення до порядку денного сесії, у тому числі кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій, президії обласної ради з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій.

 

Стаття 2.3.2.

 

Під час внесення на розгляд обласної ради пропозицій про обрання, затвердження, призначення осіб на відповідні посади, крім документів, визначених статтею 2.3.1, розробник в обов’язковому порядку подає до обласної ради автобіографію кандидата, довідку про відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам, встановленим для відповідної посади (у разі необхідності), особисту заяву кандидата на обробку персональних даних, проект контракту, який буде укладатися з відповідним керівником (у разі необхідності) тощо.

 

Стаття 2.3.3.

 

Проекти рішень обласної ради підлягають обов'язковому узгодженню із першим заступником, заступником голови обласної ради, заступником голови облдержадміністрації, керівниками відповідних управлінь чи відділів облдерж-адміністрації (з питань, які вносяться облдержадміністрацією), керуючим справами виконавчого апарату обласної ради, головою профільної постійної комісії обласної ради, юридичним відділом, організаційним відділом та сектором протокольної роботи загального відділу виконавчого апарату обласної ради.
Проекти рішень обласної ради щодо обрання, затвердження, призначення або погодження на відповідні посади готуються та надаються розробником із зазначенням прізвищ кандидатів на посади.
Внесений на розгляд обласної ради проект рішення в обов’язковому порядку візується уповноваженою посадовою особою розробника.
У разі якщо проект рішення вноситься постійною комісією, депутатською фракцією (групою), депутатом, він в обов’язковому порядку візується відповідно головою постійної комісії, керівником депутатської фракції (групи), депутатом.
Проекти рішень та матеріали, що готуються на сесію, подаються на розгляд сесії українською мовою.
Якщо протягом погодження проекту рішення до нього є зауваження або доповнення, вони викладаються на окремому аркуші, про що робиться запис в аркуші погодження.
За наявності розбіжностей щодо проекту рішення керівник органу (підрозділу), який є відповідальним за його підготовку, повинен забезпечити його обговорення із заінтересованими органами та посадовими особами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.
Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, визначення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат обласної ради.
Про пропозиції, зауваження до проекту рішення та їх урахування доповідач інформує депутатів обласної ради на засіданні постійних комісій, президії та на пленарному засіданні обласної ради.

 

Стаття 2.3.4.

 

Проект рішення, який вноситься на розгляд ради, оформляється на бланку рішення обласної ради і повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку - слово "Проект"; вгорі з лівого боку - назва рішення; нижче - текст проекту рішення.
Проект рішення обласної ради повинен складатися з таких частин:
мотивуючої, - у якій міститься посилання на закон, інший нормативно-правовий акт або документ чи обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;
вирішальної, - у якій конкретно і чітко формулюються заходи рішення, зазначаються виконавці і строки виконання поставленого завдання;
заключної, - у якій зазначається назва постійної комісії, на яку покладається контроль за виконанням рішення.

 

Стаття 2.3.5.

 

Пропозиції до порядку денного чергової сесії обласної ради із зазначенням доповідачів, проектів рішень, належним чином оформленими аркушами погодження до проектів рішень, програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань та обласного бюджету подаються на ім'я голови обласної ради не пізніш як за 20 днів до початку пленарного засідання ради.
Голова обласної ради направляє вказані проекти для попереднього розгляду та підготовки висновків по них у постійні комісії не пізніш як за 14 днів до розгляду їх на пленарному засіданні.
Виконавчий апарат забезпечує депутатів обласної ради проектами рішень у друкованому та електронному вигляді.
На засіданнях профільної постійної комісії обласної ради, президії та на пленарному засіданні обласної ради інформує визначений доповідач (як правило, - керівник відповідного органу, який виступає розробником проекту), на засіданнях інших постійних комісій під час розгляду питань порядку денного може інформувати інша посадова особа розробника проекту.


Під час розгляду питання про обрання, затвердження, призначення осіб на відповідні посади на засідання постійних комісій запрошуються відповідні кандидати.

 

Стаття 2.3.6.

 

Проекти регуляторних актів вносяться та розглядаються в установленому радою порядку з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Стаття 2.3.7.

 

Постійні комісії розглядають питання порядку денного сесії з урахуванням їх функціональної спрямованості, визначеної Положенням про постійні комісії обласної ради.
Постійні комісії не пізніш як на другий день після проведення засідання з розгляду проектів рішень, програм, бюджету надають свої висновки голові обласної ради, ініціатору проекту рішення та іншим зацікавленим особам.
Висновки профільної постійної комісії обласної ради з питань, що вносяться на розгляд ради, обов’язково доводяться до відома інших постійних комісій обласної ради, президії обласної ради, пленарного засідання та враховуються під час затвердження порядку денного пленарного засідання.

 

4. Порядок проведення сесій обласної ради

 

Стаття 2.4.1.

 

Підготовка сесії обласної ради проводиться відповідно до плану підготовки сесії, який затверджується головою обласної ради. Організаційна підготовка сесії здійснюється виконавчим апаратом обласної ради та постійними комісіями.
Реєстрація депутатів та запрошених на сесію починається за годину до відкриття пленарного засідання обласної ради та при необхідності повторюється після перерви.
Головуючий може оголошувати перерву за пропозиціями депутатської фракції та більшості від загального складу депутатів.
Головуючий на сесії інформує про кількість присутніх на сесії депутатів.
Пленарні засідання обласної ради, як правило, розпочинаються о 10 годині. Перерва в роботі засідання робиться згідно з регламентом роботи, затвердженим на відповідному пленарному засіданні.
Тривалість доповідей – до 30 хвилин;
співдоповідей – до 15 хвилин;

виступів, у тому числі з питання оголошення депутатських запитів, – до 5 хвилин;
повторних виступів – до 3 хвилин;
реплік – до 1 хвилини.
В окремих випадках головуючий за погодженням із більшістю депутатів, присутніх на сесії, має право продовжити час виступу.
З метою забезпечення необхідних умов для ефективного та всебічного розгляду питань порядку денного сесія обласної ради може встановлювати інший порядок роботи, виходячи з особливостей питань, що вносяться на розгляд ради. Процедурне рішення у цьому випадку приймається більшістю голосів від загального складу ради.

 

Стаття 2.4.2.

 

Сесію відкриває і веде голова обласної ради або перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради. Пленарні засідання проходять із використанням державної символіки України. Перед початком роботи сесії та після її закриття лунає Державний Гімн України, який депутати та запрошені слухають стоячи.
Порядок денний та регламент роботи сесії затверджується обласною радою на початку пленарного засідання більшістю голосів від загального складу ради. Це процедурне рішення заноситься до протоколу сесії.
Робочими органами пленарного засідання обласної ради є секретаріат та лічильна комісія.
Для ведення протоколу сесії, розгляду та систематизації листів, пропозицій, звернень громадян, які надходять на адресу сесії, обласна рада обирає секретаріат із числа депутатів у кількості двох чоловік (приймається процедурне рішення, яке заноситься до протоколу сесії).
Для підрахунку голосів під час прийняття рішень обласна рада обирає лічильну комісію з числа депутатів у кількості трьох депутатів (приймається процедурне рішення, яке заноситься до протоколу сесії).
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів, поданих по кожному рішенню, яке приймається на пленарному засіданні обласної ради, у тому числі з процедурних рішень, за винятком проведення таємного голосування.
Пропозиції щодо персонального складу секретаріату та лічильної комісії вносить головуючий на пленарному засіданні.

 

Стаття 2.4.3.

 

Головуючий на пленарному засіданні обласної ради:
веде засідання обласної ради, слідкує за дотриманням кворуму та прийнятого депутатами порядку роботи пленарного засідання;
забезпечує дотримання положень цього Регламенту присутніми на пленарному засіданні;
надає слово доповідачам, співдоповідачам, депутатам, які виступають на сесії, забезпечує рівні можливості депутатів для участі в обговоренні питань порядку денного, недопускає виступів депутатів не від мікрофонів;
надає слово запрошеним на пленарне засідання, які виявили бажання виступити з обговорюваних питань;
оголошує запити, особисті заяви, довідки депутатів;
проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішень обласної ради, та оголошує їх результати;
вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні ради, в разі грубого порушення дисципліни присутніми на сесії має право за узгодженням з депутатами запропонувати особам-порушникам залишити зал засідань обласної ради.

 

Стаття 2.4.4.

 

Голова обласної ради, його заступники, голови постійних комісій, уповноважені особи депутатських фракцій (груп) мають право взяти слово для виступу позачергово.

 

Стаття 2.4.5.

 

Дебати з питань, що розглядаються на пленарному засіданні, завершуються прийняттям процедурного рішення про припинення обговорення, яке приймається більшістю голосів від загального складу ради. Після завершення дебатів доповідач має право виступити із заключним словом.

 

Стаття 2.4.6.

 

Пропозиції, зауваження, які були висловлені депутатами на пленарному засіданні обласної ради, передаються у письмовій формі через секретаріат головуючому на пленарному засіданні.
Секретаріат сесії забезпечує систематизацію та узагальнення усіх усних пропозицій, зауважень, які були висловлені депутатами під час роботи пленарного засідання.
Усні та письмові пропозиції, зауваження депутатів розглядаються головою обласної ради та за його дорученням іншими відповідними посадовими особами у строки, встановлені головою ради для надання відповіді депутатам.

 

Стаття 2.4.7.

 

Звернення, листи, телеграми, скарги, що надійшли на адресу сесії обласної ради, узагальнюються секретаріатом сесії та передаються головуючому. У разі необхідності - надсилаються головою ради на розгляд посадовим особам у передбаченому чинним законодавством порядку.

5. Голосування

 

Стаття 2.5.1.

 

Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про початок голосування. На голосування виносяться усі пропозиції, зауваження та доповнення, що надійшли від депутатів обласної ради під час обговорення відповідного питання.
Голосування по проекту рішення може проводитися в цілому за все рішення або за окремими його пунктами та розділами, а потім - в цілому.
На голосування спочатку ставиться проект рішення у редакції, внесеній відповідним суб’єктом подання, а потім - усі зміни, доповнення до нього згідно з черговістю надходження пропозицій.
Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією. Під час голосування з одного й того ж питання кожний депутат обласної ради має один голос і подає його "за" пропозицію, "проти" неї або "утримується" від голосування.
Депутат обласної ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування.
Після закінчення підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує підсумки голосування - прийнято рішення або відхилене.

 

Стаття 2.5.2.

 

Форма голосування визначається відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Процедурні рішення обласної ради приймаються відкритим голосуванням шляхом підняття мандатів.

 

Стаття 2.5.3.

 

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, встановлених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Для організації та проведення таємного голосування, визначення його результатів обласна рада обирає лічильну комісію у кількості 7 депутатів.
До її складу не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посаду голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради і які дали згоду балотуватися.
Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії.
Засідання лічильної комісії та підрахунок голосів відбуваються у приміщенні, де проводиться пленарне засідання обласної ради.
Про прийняті лічильною комісією рішення голова лічильної комісії інформує депутатів обласної ради.

 

Стаття 2.5.4.

 

Таємне голосування проводиться за допомогою бюлетенів для таємного голосування.
Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальному складу обласної ради, виготовляються лічильною комісією в залі проведення пленарного засідання за встановленою цим Регламентом формою та за допомогою працівників виконавчого апарату обласної ради (комп’ютерний набір тексту).
Бюлетень для таємного повинен бути розміщений на аркуші форматом А-4 та оформлений за встановленим зразком, а саме містити: назву ради, назву бюлетеня, мету голосування, прізвище, ім’я, по батькові кандидатів на посаду в алфавітному порядку або назву проекту рішення. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата або назви проекту рішення розміщується порожній квадрат для позначки волевиявлення голосуючого.
Після прізвищ усіх кандидатів розміщуються слова: "Не підтримую жодного кандидата".
У разі проведення таємного голосування по проекту рішення в бюлетені, крім назви проекту рішення, розміщуються слова – "за", "проти" або "утримався".
Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, проголосованим радою, розміром, змістом і не повинні мати ніяких зайвих позначок.
Бюлетень для таємного голосування підписується головою та секретарем лічильної комісії в присутності депутатів обласної ради.

 

Стаття 2.5.5.

 

Лічильна комісія складає реєстр видачі бюлетенів для таємного голосування депутатам обласної ради згідно з реєстрацією обласної виборчої комісії, де прізвища, ім’я та по батькові депутатів обласної ради зазначаються в алфавітному порядку.
Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін та скриньки для таємного голосування.
Голова лічильної комісії опечатує скриньку з використанням печатки лічильної комісії, яка повинна бути в полі зору депутатів, присутніх у сесійному залі.
Кожному депутатові обласної ради, повноваження якого визнані, лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування при пред’явленні ним посвідчення депутата обласної ради з подальшим особистим підписом у реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетень для таємного голосування видається безпосередньо у приміщенні, де проводиться пленарне засідання та відбуватиметься таємне голосування.
Заповнення бюлетенів проводиться у кабіні для таємного голосування шляхом проставлення позначки у порожньому квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого голосує депутат. Заповнений бюлетень опускається в скриньку для таємного голосування.
Депутати обласної ради - члени лічильної комісії голосують першими.

 

Стаття 2.5.6.

 

Результати голосування встановлюються лічильною комісією та заносяться до протоколу. У протоколі зазначається:
загальний склад обласної ради;
кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування;
кількість депутатів обласної ради, які одержали бюлетені для таємного голосування;
кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування;
кількість бюлетенів для таємного голосування, що були у скриньці;
кількість недійсних бюлетенів;
кількість голосів, поданих за кожного кандидата на посаду голови обласної ради;
кількість голосів, які не підтримали жодного кандидата.
Протокол підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

 

Стаття 2.5.7.

 

Після закінчення голосування лічильна комісія:
підраховує невикористані бюлетені для таємного голосування, погашає (відрізається правий нижній кут) та запаковує їх в окремий пакет. На пакеті зазначається назва обласної ради, дата проведення виборів, мета виборів та кількість невикористаних бюлетенів. Пакет підписується головою та секретарем лічильної комісії так, щоб підпис одночасно був розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному на ньому;
перевіряє цілісність відтиску печатки лічильної комісії на скриньці для таємного голосування, яку розкриває голова лічильної комісії.
Після цього голова лічильної комісії дістає зі скриньки для таємного голосування по одному бюлетеню, показує кожний бюлетень усім членам лічильної комісії, оголошує, за кого надано голос по кожному бюлетеню, та розкладає бюлетені на стіл по кожному кандидату окремо.
У разі виникнення у членів лічильної комісії сумнівів щодо заповнення бюлетеня лічильна комісія вирішує це питання шляхом голосування.
Не підлягають урахуванню і вважаються недійними такі бюлетені:
невстановленої форми;
у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
у яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата (не зроблено жодної позначки та інше);
бюлетені, до яких додатково вписані інші прізвища.
Встановлена кількість недійсних бюлетенів заноситься до протоколу. Бюлетені для таємного голосування, що визнані недійсними, запаковуються в окремий пакет. На пакеті зазначається назва обласної ради, дата проведення виборів, мета виборів та кількість недійсних бюлетенів. Пакет підписується головою та секретарем лічильної комісії так, щоб підпис одночасно був розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному на ньому.
Підрахунок голосів проводиться головою лічильної комісії по кожному кандидату окремо. Результат цього підрахунку оголошується головою лічильної комісії і заноситься до протоколу лічильної комісії про підрахунок голосів. Використані дійсні бюлетені для таємного голосування запаковуються окремо по кожному кандидату. На пакеті зазначається назва обласної ради, дата проведення виборів, мета виборів, прізвище кандидата та кількість бюлетенів. Пакет підписується головою та секретарем лічильної комісії так, щоб підпис одночасно був розміщений на пакеті та на аркуші, наклеєному на ньому;
Вся документація стосовно проведення таємного голосування з будь-якого питання підлягає зберіганню в обласній раді протягом строку повноважень ради.

 

Стаття 2.5.8.

 

Проект рішення вважається прийнятим, а кандидат обраним, якщо за проект або за кандидатуру проголосувала більшість депутатів від загального складу обласної ради, тобто не менш як 33 депутати.

 

Стаття 2.5.9.

 

Якщо жодний кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні. Повторне голосування проводиться за процедурою, встановленою цим Регламентом.
Якщо внаслідок вибуття (або відмови) кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.
Якщо у разі проведення повторного голосування жодний кандидат не набирає необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори в установленому цим Регламентом порядку.
Депутати обласної ради, які брали участь як кандидати на посади, що обираються радою, можуть брати участь у нових виборах.

 

Стаття 2.5.10.

 

Про результати таємного голосування голова лічильної комісії повідомляє депутатів обласної ради, оголошуючи протокол засідання лічильної комісії.

 

6. Прийняття рішень на пленарних засіданнях

 

Сесія 2.6.1.

 

Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення обласної ради проводиться після прийняття обласною радою внесеного проекту рішення за основу.
За умови якщо проект рішення попередньо розданий депутатам, він може не оголошуватись у повному обсязі на пленарному засіданні.

 

Стаття 2.6.2.

 

Доопрацювання проекту рішення обласної ради з тих чи інших питань порядку денного пленарного засідання здійснює розробник проекту спільно з виконавчим апаратом обласної ради з урахуванням пропозицій, зауважень, доповнень, які надійшли під час обговорення питань порядку денного.

 

Стаття 2.6.3.

 

Обласна рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Рішення обласної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні ради після його обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Рішення обласної ради може прийматися без обговорення, якщо на пленарному засіданні жоден депутат не заперечує проти цього.
З питань роботи пленарного засідання, у тому числі обговорення питань, процедури розгляду окремих питань обласна рада приймає процедурні рішення.
Процедурне рішення приймається більшістю голосів від загального складу ради відкритим голосуванням і заноситься до протоколу пленарного засідання.
Рішення обласної ради підписується головою обласної ради (за винятком рішень, прийнятих на першій сесії), а в разі його відсутності - першим заступником голови обласної ради, який головував на пленарному засіданні.
Контроль за виконанням рішення обласної ради, як правило, покладається на відповідні постійні комісії обласної ради.
З метою організації контролю за виконанням рішень ради, заходів обласних програм депутати обласної ради за участю відповідних працівників виконавчого апарату обласної ради проводять "дні обласної ради" у відповідних районах і містах області.
За результатами проведення цих заходів вносяться пропозиції органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо вирішення проблемних питань, виконання рішень обласної ради.
Організацію проведення "днів обласної ради" у відповідному районі, місті забезпечує голова обласної ради.

 

Стаття 2.6.4.

 

Обласна рада у разі необхідності має право вносити зміни, доповнення до прийнятих рішень, зупиняти їх дію або визнавати такими, що втратили чинність.

 

Стаття 2.6.5.

 

Рішення обласної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо чинним законодавством або відповідним рішенням не встановлено іншого строку набрання їх чинності.

 

Стаття 2.6.6.

Рішення обласної ради, прийняті у межах повноважень, є обов’язковими для виконання усіма розташованими на території Миколаївської області органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території області.

 

Стаття 2.6.7.

 

Усі прийняті на пленарних засіданнях рішення обласної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради, рішення обласної ради нормативного характеру оприлюднюються також через засоби масової інформації у десятиденний строк з моменту їх прийняття.
Рішення обласної ради направляються відповідним установам, організаціям, підприємствам та посадовим особам не пізніш як у десятиденний строк з моменту їх прийняття.

 

7. Дисципліна та етика пленарних засідань

 

Стаття 2.7.1.

 

На пленарному засіданні обласної ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов’язаний попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення - позбавити його права виступу на цьому засіданні. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

 

Стаття 2.7.2.

 

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання обласної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

 

Стаття 2.7.3.

 

У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

8. Протоколи сесій обласної ради

 

Стаття 2.8.1.

 

На кожній сесії обласної ради ведеться, аудіозапис, протокол та стенограма з усіх питань, що обговорюються на сесії.
Протокол сесії обласної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень обласною радою.

 

Стаття 2.8.2.

 

У протоколі сесії обласної ради зазначається:
найменування ради, порядковий номер скликання (прописом), порядковий номер сесії (прописом) у межах скликання, дата, час і місце проведення сесії;
загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до обласної ради, кількість присутніх та відсутніх на сесії депутатів;
порядок денний сесії із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів доповідачів і співдоповідачів;
прізвища, ініціали депутатів обласної ради, які взяли участь в обговоренні питання, із зазначенням їх належності до депутатської фракції (групи), прізвища, ініціали та займані посади осіб, які не є депутатами обласної ради і взяли участь в обговоренні питання;
прізвища та ініціали депутатів обласної ради, які внесли запит або запитання (усно та письмово);
результати голосування з усіх прийнятих рішень, у тому числі процедурних;
доручення обласної ради;
доручення голови обласної ради;
перелік прийнятих рішень.

 

Стаття 2.8.3.

Протокол пленарного засідання обласної ради підписується головою обласної ради, а в разі його відсутності - заступником голови обласної ради, який вів пленарне засідання. Оригінал протоколу сесії обласної ради зберігається у секторі протокольної роботи загального відділу виконавчого апарату обласної ради протягом скликання ради, а після закінчення скликання передається до державного архіву у Миколаївській області на постійне зберігання.

 

Стаття 2.8.4.

 

Рішення обласної ради реєструються у секторі протокольної роботи загального відділу виконавчого апарату обласної ради із зазначенням порядкового номера сесії, скликання ради та присвоєнням їм відповідного номера.

 

 Розділ 3. ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ, ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 

ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

1. Голова обласної ради

 

Стаття 3.1.1.

 

Повноваження та права голови обласної ради визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом.
Голова обласної ради працює у раді на постійній основі і не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю та одержувати від цього прибуток.

Голова обласної ради очолює виконавчий апарат обласної ради.
Голова обласної ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Стаття 3.1.2.

 

Голова новообраної обласної ради обирається відповідною радою на пленарному засіданні з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
Голова обласної ради обирається на першій сесії обласної ради.
Голова обласної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Голова обласної ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

 

Стаття 3.1.3.

 

Кандидатури на посаду голови обласної ради висуваються на пленарному засіданні (сесії) обласної ради за пропозицією депутатів обласної ради.
Після висування кандидатур депутати обласної ради голосують про перехід до їх обговорення.
Під час розгляду на пленарному засіданні питання про обрання голови обласної ради право на обговорення відповідних кандидатур мають лише депутати обласної ради.
Кандидати, висунуті на посаду голови обласної ради, в порядку висунення їх кандидатур мають право на виступ та відповіді на запитання.
Депутати обласної ради мають право ставити запитання кандидатам, агітувати "за" або "проти" кожного кандидата. Головуючий на пленарному засіданні обласної ради з урахуванням черговості депутатів на виступ надає рівні можливості виступаючим за кожного депутата згідно з часом, установленим регламентом сесії.
Кожний кандидат дає згоду на участь у виборах голови обласної ради або заявляє про самовідвід.
Самовідвід кандидатів приймається обласною радою без голосування та обговорення.

 

Стаття 3.1.4.

 

Новообраний голова обласної ради, який вперше обирається на службу до органів місцевого самоврядування, складає на пленарному засіданні обласної ради присягу посадової особи місцевого самоврядування.
Після складання присяги обласна рада приймає рішення про присвоєння новообраному голові обласної ради рангу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

Стаття 3.1.5.

 

У своїй діяльності голова обласної ради є підзвітним раді.
Голова обласної ради звітує перед радою про свою діяльність не менш як один раз на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів обласної ради – у визначений радою строк.
Основні положення звіту голови обласної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради та у газеті "Рідне Прибужжя".
Голова обласної ради у будь-який час може бути звільнений обласною радою на його прохання шляхом подання відповідної заяви про дострокове припинення його повноважень без припинення повноважень депутата.
Питання про дострокове припинення повноважень голови обласної ради за особистою заявою приймається більшістю депутатів від загального складу ради шляхом відкритого голосування.
У зв’язку з незадовільною роботою або через інші обставини, що роблять неможливими виконання головою обласної ради своїх обов’язків, голова обласної ради може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувала більшість від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови обласної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата обласної ради.

 

Стаття 3.1.6.

 

У разі розгляду питання про звільнення голови обласної ради рада може заслухати його звіт про діяльність на цій посаді. Кожен депутат має право висловлювати свою думку щодо діяльності голови обласної ради як посадової особи, його політичних, ділових, особистих якостей, агітувати за або проти його звільнення. Головуючий на сесії, враховуючи черговість депутатів на виступ, надає рівні можливості депутатам, які виступають від різних депутатських фракцій (груп).
У разі ухилення голови обласної ради від розгляду питання про його звільнення обласна рада має право розглядати це питання за його відсутності.

 


2. Перший заступник та заступник голови обласної ради

Стаття 3.2.1.

 

Обласна рада на строк її повноважень обирає першого заступника, заступника голови обласної ради з числа депутатів обласної ради.
Питання про обрання першого заступника, заступника голови обласної ради не потребує підготовки у постійних комісіях обласної ради.
Кандидатури на посаду першого заступника та заступника голови обласної ради обласній раді представляє голова обласної ради.
За рішенням ради вибори першого заступника та заступника голови обласної ради можуть проводитися одночасно шляхом таємного голосування різними бюлетенями за процедурою, встановленою цим Регламентом.
За результатами таємного голосування про обрання першого заступника та заступника голови обласної ради оформляються відповідні рішення обласної ради.
У разі якщо кандидата на посаду першого заступника, заступника голови обласної ради не обрано, проводяться нові вибори.
Перший заступник та заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством для голови обласної ради.

 

Стаття 3.2.2.

 

Перший заступник, заступник голови обласної ради здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата обласної ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень.
Повноваження першого заступника, заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата обласної ради за рішенням обласної ради, що приймається таємним голосуванням.
Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
Порядок прийняття рішення про звільнення першого заступника, заступника голови обласної ради приймається у порядку, встановленому для голови обласної ради.

 

Стаття 3.2.3.

 

Перший заступник, заступник голови обласної ради виконують обов'язки, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом.
Перший заступник, заступник голови обласної ради здійснюють організаційну роботу з питань підготовки пленарних засідань обласної ради, засідань постійних комісій, інших заходів, які проводяться обласною радою, контролю за виконанням рішень обласної ради згідно з розподілом функціональних обов’язків, затверджених головою обласної ради.
Перший заступник, заступник голови обласної ради виконують доручення голови обласної ради з питань діяльності ради, її виконавчого апарату та інші доручення.

 


Розділ 4. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Стаття 4.1.

 

Постійні комісії обласної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Повноваження постійних комісій обласної ради, організація їх роботи визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про постійні комісії, затвердженим обласною радою, та цим Регламентом. Постійні комісії обласної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Стаття 4.2.

 

Постійні комісії обираються обласною радою за поданням голови обласної ради на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря і членів постійної комісії з урахуванням представництва політичних партій (фракцій).
Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.
До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради та його заступники. До складу постійної комісії не може входити менш як 5 депутатів.
Депутат обласної ради повинен входити до складу однієї із постійних комісій. Усі члени постійних комісій мають рівні права.

 

Стаття 4.3.

 

Про кількість та перелік постійних комісій обласна рада приймає рішення. У разі необхідності за поданням голови обласної ради може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені комісії, змінено їх кількісний та персональний склад.

 

Стаття 4.4.

 

Депутати працюють у постійних комісіях обласної ради на громадських засадах. За рішенням обласної ради голова постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій може працювати в раді на постійній основі.


Розділ 5. ТИМЧАСОВІ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ
КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Стаття 5.1.

 

Обласна рада має право обирати тимчасові та тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань. Тимчасові контрольні комісії подають на розгляд ради звіти та пропозиції з цих питань.

 

Стаття 5.2.

 

Комісія є обраною, якщо за рішення про її утворення проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. У рішенні про її створення зазначається назва комісії, її завдання, персональний склад та голова комісії. До участі у роботі тимчасової контрольної комісії мають право залучати експертів-фахівців.

 


Стаття 5.3.

 

Засідання тимчасових контрольних комісій, як правило, є закритими. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів її роботи, а також у разі припинення повноважень ради, що її створила.

 

Стаття 5.4.

 

У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова обласної ради та його заступники. Голова тимчасової контрольної комісії має право залучати до участі у засіданні комісії інших посадових осіб. У засіданні комісії за її рішенням можуть брати участь депутати обласної ради, які не є членами відповідної тимчасової контрольної комісії.

 


Розділ 6. ДЕПУТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Стаття 6.1.

 

Статус депутата обласної ради визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами.

 

Стаття 6.2.

 

Повноваження депутата обласної ради починаються з моменту офіційного оголошення рішення обласною виборчою комісією на сесії ради про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законом.

 

Стаття 6.3.

 

Депутати обласної ради виконують свої повноваження на громадських засадах, не припиняючи виробничої або службової діяльності. Повноваження депутата засвідчується посвідченням і нагрудним знаком "Депутат Миколаївської обласної ради".

 

Стаття 6.4.

 

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
Депутату обласної ради під час проведення пленарних засідань ради, засідань постійних комісій (у тому числі виїзних), президії, тимчасових, тимчасових контрольних комісій відшкодовуються витрати на проїзд за наявності документів, що підтверджують це.
Депутатам обласної ради - пенсіонерам та тим, які постійно мешкають в іншому населеному пункті, за умови наявності посвідчення про відрядження виплачуються добові.
За необхідності депутатові обласної ради, який брав участь у роботі сесії, постійної комісії, президії обласної ради, видається відповідна довідка.

 

Стаття 6.5.

 

Депутат обласної ради має право обирати і бути обраним до органів обласної ради, вносити в усній та письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, які обговорюються на сесії, та щодо кандидатур посадових осіб, які обираються або призначаються обласною радою, ставити питання, надавати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.
Депутат обласної ради за наявності конфлікту інтересів, бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

 

Стаття 6.6.

 

Депутат обласної ради має право виступу на сесії обласної ради. Депутат обласної ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Депутат обласної ради має право на репліку, якщо його прізвище публічно називалося на сесії. Передача права виступу на користь іншого не допускається. Для виступів, заяв, оголошень депутат обласної ради обов'язково використовує трибуну або мікрофони, встановлені в залі.

 

Стаття 6.7.

 

Депутат обласної ради має право знайомитися з будь-якими документами, що зберігаються в обласній раді, робити витяги з цих документів та їх копіювання.

 

Стаття 6.8.

 

Депутат обласної ради має право звернутися до керівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, організацій та установ із запитом, запитанням або зверненням.

 

Стаття 6.9.

 

Депутатський запит може бути внесений депутатом обласної ради або групою депутатів обласної ради попередньо або на пленарному засіданні обласної ради, як правило, у письмовій формі.
У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, яким направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Засвідчена копія тексту депутатського запиту додається до протоколу сесії.
Депутатський запит може оголошуватися безпосередньо відповідним депутатом обласної ради або головуючим на пленарному засіданні.
На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.
Депутатський запит, проголошений на пленарному засіданні обласної ради в усній формі, має також містити суть проблеми та вимог, назву органів та прізвище посадових осіб, яким адресовано запит.
У разі оголошення депутатського запиту в усній формі виконавчий апарат обласної ради готує витяг зі стенограми пленарного засідання, який додається до рішення ради з цього питання.
По кожному депутатському запиту рада приймає рішення.
Орган або посадова особа, на адресу яких надійшов запит, зобов'язані надати письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановленому радою.
Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні обласної ради. За результатами розгляду запиту обласна рада приймає рішення.

 

Стаття 6.10.

 

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії обласної ради або передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та зауваження в установлені радою строки і повідомити про вжиті заходи депутата та обласну раду.

 

Стаття 6.11.

 

Депутат обласної ради повинен сприяти стабілізації роботи та підтримці робочого порядку на сесії обласної ради. Депутат обласної ради повинен дотримуватися вимог чинного законодавства та цього Регламенту.

 

Стаття 6.12.

 

У разі неможливості взяти участь у роботі сесії ради депутат обласної ради зобов'язаний письмово або усно, із зазначенням причин, заздалегідь повідомити про це голову обласної ради (першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради), а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову постійної комісії.

 

Стаття 6.13.

 

Депутат обласної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата обласної ради визначається Положенням про помічника-консультанта депутата обласної ради сьомого скликання, яке затверджується обласною радою.


Розділ 7. ПРЕЗИДІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Стаття 7.1.

 

Обласна рада утворює президію.
Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. До складу президії обласної ради входять голова обласної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій обласної ради, уповноважені представники депутатських фракцій (груп) та голова облдерж-адміністрації.

 

Стаття 7.2.

 

Основною організаційною формою роботи президії обласної ради є засідання. Засідання президії обласної ради є правоможним за умови присутності на ньому більшості її членів від загального складу.
Засідання президії обласної ради в міру необхідності скликає і веде голова обласної ради, а у разі його відсутності – перший заступник або заступник голови обласної ради.
Засідання президії обласної ради може скликатися (у тому числі невідкладно) за ініціативою голови обласної ради або не менш як 1/3 членів президії обласної ради від її обраного складу.
Президія обласної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.
Рішення приймається більшістю голосів членів президії від присутніх на засіданні.

 

Стаття 7.3.

 

Рішення президії обласної ради підписується головою обласної ради, а у разі його відсутності – першим заступником або заступником голови обласної ради, який вів засідання.

 

Стаття 7.4.

 

У засіданнях президії обласної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати обласної ради, які не входять до її складу.
На засідання президії можуть бути запрошені заступники голови облдержадміністрації, працівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, посадові особи місцевого самоврядування, представники підприємств, установ та організацій тощо.
На засіданнях президії мають право бути присутніми працівники виконавчого апарату обласної ради.

 

Стаття 7.5.

 

Члени президії обласної ради і запрошені повідомляються про засідання президії обласної ради та питання, які планується розглянути, не пізніш як за 3 дні, а у виняткових випадках - за 1 день до проведення засідання. Членам президії обласної ради та запрошеним надаються необхідні матеріали.

 

Стаття 7.6.

 

На засіданні президії обласної ради слово для виступів надається головою обласної ради за усним зверненням.

 

Стаття 7.7.

 

Рішення президії обласної ради з метою розгляду та відповідного реагування надсилаються виконавчим апаратом обласної ради органам та особам, яких вони стосуються, постійним комісіям обласної ради.

 

Стаття 7.8.

 

Засідання президії обласної ради оформляється протоколом. Протокол засідання президії підписується головою обласної ради, а у разі його відсутності -першим заступником або заступником голови обласної ради, який вів засідання.

 

Стаття 7.9.

 

Президія обласної ради:
розглядає проект порядку денного сесії обласної ради;
попередньо готує пропозиції і рекомендації з питань, що вносяться на розгляд ради;
координує діяльність постійних комісій обласної ради;
має право вносити пропозиції щодо розгляду постійними комісіями обласної ради питань, які належать до їх відання;
контролює хід виконання рішень обласної ради та президії.

 

Стаття 7.10.

 

Президія обласної ради діє на підставі Положення про президію Миколаївської обласної ради сьомого скликання, яке затверджується обласною радою та цим Регламентом.


Розділ 8. ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 8.1. Контрольна діяльність ради та її комісій

 

Обласна рада відповідно до встановлених чинним законодавством повноважень безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих обласною радою повноважень обласній державній адміністрації та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Постійні комісії обласної ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень необхідні матеріали і документи.
Рекомендації постійних комісій обласної ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи постійні комісії повинні бути повідомлені в установлений ними строк.

 

Стаття 8.2. Контроль за виконанням рішень ради

 

Обласна рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень. Контроль за виконанням рішень ради організовує голова обласної ради.
Рішенням обласної ради, як правило, контроль за його виконанням покладається на відповідну постійну комісію обласної ради. Рішення обласної ради не пізніш як у 10-денний строк після їх прийняття передаються до відповідних постійних комісій.
Постійна комісія на своєму засіданні щоквартально розглядає питання стосовно контролю за виконанням відповідних рішень, надає інформацію про це голові обласної ради або його заступникам.

 

Стаття 8.3. Підзвітність і підконтрольність обласної державної адміністрації обласній раді

 

Обласна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна обласній раді у виконанні обласних програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласних цільових програм, обласного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих обласною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.
Звіт обласної державної адміністрації з відповідних питань розглядається обласною радою щорічно.
Після заслуховування звіту обласної державної адміністрації обласна рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення обласна рада приймає відповідне рішення.
Обласна рада шляхом таємного голосування може висловити недовіру голові обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ 9. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ (ФРАКЦІЇ)

 

Стаття 9.1.

 

Депутати обласної ради можуть добровільно об'єднуватися у депутатські групи за умови, що до складу кожної з них входить не менш як 5 депутатів обласної ради, а також формувати депутатські фракції.
Депутати обласної ради можуть об'єднуватися у депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками. У депутатські групи мають право об’єднуватися позафракційні депутати.
Депутатські фракції формуються депутатами на партійній основі.
Депутат обласної ради не може входити більш як до однієї групи або фракції.
Голова обласної ради та його заступники не можуть бути керівниками депутатських груп (фракцій) або уповноваженими особами депутатських груп (фракцій).
Для спільної роботи зі здійснення депутатських повноважень, у тому числі у виборчих округах, депутати обласної ради на основі їх взаємної згоди можуть утворювати депутатські об’єднання, які не потребують реєстрації в обласній раді, та не мають прав, встановлених статтею 9.5. цього Регламенту.

 

Стаття 9.2.

 

Депутатські фракції (групи) можуть бути утворені у будь-який час протягом строку повноважень обласної ради.
Кожна депутатська фракція (група) повинна бути зареєстрована. Умовою її реєстрації є надходження на ім'я голови обласної ради таких документів, як:
повідомлення про створення депутатської фракції (групи);
протокол засідання депутатів, на якому було прийнято рішення про створення депутатської фракції (групи), із зазначенням особи, яка уповноважена представляти депутатську фракцію (групу);
персональний склад депутатів, які увійшли до депутатської фракції (групи), їх партійна належність;
письмові заяви на ім’я голови обласної ради від депутатів обласної ради про входження до відповідної депутатської фракції (групи).

 

Стаття 9.3.

 

Після надходження усіх відповідних документів голова обласної ради на сесії інформує депутатів про утворення депутатської фракції (групи) та оголошує її склад.
З цього моменту депутатська фракція (група) вважається зареєстрованою і набуває прав, установлених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" та цим Регламентом.
Інформація про утворення депутатської фракції (групи) заноситься до протоколу сесії.

 

Стаття 9.4.

 

Організація та порядок роботи депутатської фракції (групи), умови вступу депутата до фракції (групи) його виходу чи виведення з її складу визначаються самою депутатською фракцією (групою).

 

Стаття 9.5.

 

Кожна депутатська фракція (група) має право на:
представництво у постійних та тимчасових комісіях ради;
внесення пропозицій до порядку денного сесії;
попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні обласної ради з кожного питання порядку денного;
оприлюднення інформації про свою діяльність в обласній раді на офіційному веб-сайті обласної ради за письмовим повідомленням уповноваженої особи та у друкованому засобі масової інформації одночасно зі звітом голови обласної ради. Обсяг публікації фракції (групи) узгоджується на погоджувальній раді депутатських фракцій (груп) з урахуванням рівних прав кожної фракції (групи).
Жодна депутатська фракція (група) не має права виступати від імені обласної ради і не користується правами постійної комісії обласної ради.


Розділ 10. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Стаття 10.1.

 

Виконавчий апарат обласної ради відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" утворюється обласною радою за поданням голови обласної ради. Керівництво виконавчим апаратом обласної ради здійснює голова обласної ради.
Виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Стаття 10.2.

 

Структура та чисельність виконавчого апарату обласної ради встановлю-ються обласною радою за поданням голови обласної ради.

 

Стаття 10.3.

 

Працівники виконавчого апарату обласної ради призначаються та звільняються головою обласної ради відповідно до законодавства про працю та Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
Зміна голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, крім працівників патронатної служби.
Структурні підрозділи виконавчого апарату (відділи, служби тощо) та посадові особи у своїй діяльності керуються положеннями про відповідний відділ та посадовими інструкціями, затвердженими головою обласної ради.
Витрати на утримання виконавчого апарату обласної ради здійснюються з обласного бюджету.
Кошторис витрат на утримання обласної ради та її виконавчого апарату затверджується обласною радою за поданням голови обласної ради. Виконавчий апарат обласної ради планує свою роботу на підставі місячних планів роботи, затверджених головою обласної ради.
Голова обласної ради проводить щотижневі робочі наради з працівниками виконавчого апарату.


Розділ 11. ВЗАЄМОДІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ

ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 11.1.

 

Обласна рада у своїй діяльності взаємодіє з обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що розташовані на території Миколаївської області.
Однією із форм взаємодії та взаємозв’язків обласної ради з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування є проведення "днів обласної ради" у відповідних районах і містах області.


Обласна рада здійснює надання організаційно-методичної та практичної допомоги органам і посадовим особам місцевого самоврядування, органам самоорганізації населення області щодо здійснення місцевого самоврядування.

 

Стаття 11.2.

 

При голові обласної ради діє дорадчо-консультативний орган – Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Миколаївської обласної ради, склад, повноваження та функції якої визначаються відповідним Положенням, затвердженим розпорядженням голови обласної ради.

 

Стаття 11.3.

 

При голові Миколаївської обласної ради як дорадчий орган утворюється погоджувальна рада депутатських фракцій (груп) з метою оперативного вирішення проблемних питань, узгодження їх шляхом консультацій та переговорів політичних сил, які представлені в обласній раді.
На засіданні погоджувальної ради попередньо розглядається проект порядку денного сесії обласної ради, питання висвітлення діяльності депутатських фракцій (груп) та інші нагальні питання.


Розділ 12. ПРИЙНЯТТЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ЦЬОГО РЕГЛАМЕНТУ

Стаття 12.1.

 

Цей Регламент затверджується, доповнюється і змінюється на сесії обласної ради більшістю депутатів від загального складу ради.
Зміни та доповнення до цього Регламенту вносяться за пропозицією голови обласної ради, постійних комісій обласної ради, депутатських фракцій (груп), депутатів обласної ради у визначеному цим Регламентом порядку.

 

Стаття 12.2.

 

Будь-які зміни та доповнення до цього Регламенту стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.